Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN GRAFISCHE BEDRIJVEN

Algemeen

 • Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle handelingen, diensten en
  overeenkomsten van of met onze onderneming onderworpen aan onderhavige algemene voorwaarden.
 • In onderhavige tekst wordt “klant” genoemd, diegene die de bestelling of order geeft en “leverancier”
  diegene die het order aanvaardt en uitvoert.
 • De klant verklaart de bepalingen te kennen en ze zonder voorbehoud in zijn geheel te aanvaarden.
  Deze voorwaarden hebben voorrang op deze van de klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke aanvaarding
  door de leverancier.

Prijsaanvragen en prijsaanbiedingen

 • Een klant die een leverancier verzoekt een proef, model, ontwerp, tekst, film of welk voorbereidend werk ook te leveren, zonder uitdrukkelijk voorbehoud, verbindt zich ertoe nadien de bestelling aan de leverancier toe te vertrouwen of hem voor het geleverde werk te vergoeden.
 • Iedere prijsopgave is slechts bindend voor het aantal exemplaren dat oorspronkelijk wordt opgegeven en rekening houdende met de normale levertermijn van enkele dagen (3 tot 5 werkdagen). Indien de levertermijn langer is dan zal dit uitdrukkelijk in de offerte vermeld worden.
 • Auteursrechten zijn nooit begrepen in de geleverde ontwerpen. Door de leverancier ontworpen modellen, teksten, tekeningen, bladschikkingen, lay-outs, schetsen, interpretaties en dergelijke, blijven dan ook zijn eigendom. De klant kan er voor of na de levering van het werk de overdracht niet van eisen.
 • Wijzigingen van lonen, sociale voordelen en lasten, prijsschommelingen van grondstoffen, valutawijzigingen, indexschommelingen en andere niet te voorziene omstandigheden op het ogenblik van de offerte of van de aanvaarding door de klant, machtigen de leverancier tot evenredige prijsaanpassing.

Bestellingen

 • Wie order of opdracht tot uitvoering geeft, wordt verondersteld daartoe gemachtigd te zijn. De leverancier wijst hierin alle aansprakelijkheid tegenover derden af. De klant is tevens aansprakelijk voor de betaling van de rekeningen, zelfs indien de klant verzoekt deze aan derde te factureren en indien de leverancier hiermede heeft ingestemd.
 • De klant is tevens aansprakelijk voor inbreuken op wettelijke bepalingen inzake auteursrecht, reproducties, artistiek of industrieel eigendom, oneerlijke concurrentie, beschermde producten en dergelijke, wanneer hij een bestelling doorgeeft. Hij vrijwaart de leverancier uitdrukkelijk van alle financiële of gerechtelijke gevolgen die hieruit zouden voortspruiten.
 • Bij laattijdige levering door de klant van teksten, tekeningen, clichés of gelijkaardig, waardoor het werk vertraging oploopt, wordt alle verdere verantwoordelijkheid door de leverancier afgewezen. Dit is tevens het geval bij onderbrekingen voor wijzigingen. Stopzettingen in een bepaald stadium van de opdracht geeft de leverancier het recht alle kosten tot op dat ogenblik aan te rekenen, alsmede de kosten voor het inhalen van voorraden, materialen die nodig waren voor het uitvoeren van gehele werk.

Proefdruk en aansprakelijkheid

 • Een bestelling van stalen wordt beschouwd als een gewone bestelling, stalen worden dan ook niet teruggenomen en niet gecrediteerd.
 • De klant kan steeds verzoeken om een proefdruk van de uit te voeren bestelling. Deze kan geleverd worden in twee exemplaren waarvan één gedateerd en met “goed voor druk” eigenhandig geschreven en ondertekend, aan de leverancier wordt teruggezonden, waardoor alle verantwoordelijkheid omtrent fouten, weglatingen of gebreken uit hoofde van de leverancier vervalt. De proeven worden geleverd op gewoon papier. Proeven identiek aan de voorwaarden gesteld aan het eindproduct, worden afzonderlijk in rekening gebracht.
 • Keuze van lettertypes, bladschikking en vormgeving wordt aan het oordeel van de leverancier overgelaten, tenzij anders bedongen. Bij proefdruk aangepaste wijzigingen die een verandering van deze keuze betreffen of auteurscorrecties die een wijziging, een verbetering of weglating betreffen, zullen extra in rekening worden gebracht.
 • Een opdracht tot proefdruk dient steeds bij de prijsaanvraag vermeld te worden, vertraging opgelopen door proefdruk die niet op dit tijdstip werd opgegeven, valt buiten verantwoordelijkheid van de leverancier. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dient de correctie van de proefdruk binnen de drie werkdagen aan de leverancier teruggezonden.
 • Telefonische en mondeling meegedeelde verbeteringen worden bij betwisting slechts erkend als zij schriftelijk werden bevestigd.
 • De leverancier kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de kwaliteit of fouten in door de klant zelf aangeleverde ontwerpen (films, zetwerk, e.d.). Het afdrukken van deze aangeleverde materialen valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de kant zelf.

Leveringstermijn

 • De normale levertermijn voor drukwerk is enkele dagen (3 tot 5 werkdagen). Bij langere levertermijnen zal dit uitdrukkelijk in de offerte worden vermeld.Laattijdige leveringen van teksten en modellen, correcties, drukproeven e.d., door de klant, alsmede het laattijdig geven van het order tot definitief afdrukken kan de leveringstermijn verlengen en de kosten verhogen.
 • Bij uitdrukkelijk bedongen leveringstermijnen, op schrift gezet bij de bestelling, begint de termijn te lopen vanaf de eerste werkdag volgend op het overhandigen van alle materialen, teksten en documenten nodig om met het werk te kunnen aanvangen.
 • Voor het uitvoeren van een werk, op verzoek van de klant binnen een kortere termijn dan welke normaal voorzien was, worden extra kosten in rekening gebracht.

Bewaargeving, risico materialen van de klant
De leverancier is niet verplicht zetwerk, films, diskettes, clichés, stempels, foto’s e.d., behorende tot de klant in bewaring te nemen. Als toch een bewaring wordt overeengekomen kan hiervoor een toeslag gevraagd worden naargelang de belangrijkheid van de stukken.
Toegestane afwijkingen
De leverancier dient zich te houden aan bepaalde voorwaarden voor toeleveringsbedrijven voor het inslaan van voorraad. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de klant en behandelen van het aanmaken van producten, gewichten, afmetingen, geringe kleurverschillen, hoeveelheden, e.d. Daarom zijn volgende geringe afwijkingen steeds toegestaan:

 • a) een speling van maximum 10% meer of minder in oplage naargelang de grootte van de bestelling, aantal
  bedrukkingen per product, enz. Eventuele meerexemplaren worden aan eenheidsprijs doorgerekend.
 • b) lichte verschillen in kleur, zuiverheid, aanblik, eenvormigheid, van voor- en achterzijde van de drukdragers
  zelfs indien zij voorkomen in eenzelfde levering of fabricatie of gedeelte ervan.
 • c) bij ingewikkelde of moeilijke afwerking moet een verhoging van het toegelaten percentage worden toegestaan,
  vb. jassen, quadridruk, e.d.
 • d) volkomen overeenstemming van te reproduceren kleuren kan, gezien de aanmaak en veranderlijkheid van inkten
  en inktgeving niet worden gewaarborgd. Een lichte afwijking moet worden toegestaan.

Leveringen

 • De levering geschiedt ten huize van de leverancier. Verpakkingskosten en vervoerskosten zijn voor rekening van de klant. Bij franco levering wordt steeds de goedkoopste vervoerregeling getroffen. Wenst de klant een andere regeling dan zijn de meerkosten te zijnen laste.
 • De goederen reizen steeds voor risico van de klant. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of oponthoud, tenzij door zijn schuld veroorzaakt.
 • Het in ontvangst nemen van de goederen zonder aantekening op de afleveringsbon, verzendnota of bij gebreke hieraan op de meegeleverde factuur, geldt als bewijs van ontvangst in degelijke staat.

Klachten

 • Op straf van verval van recht moet iedere klacht aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden overgemaakt. De klant die de levering binnen deze acht dagen niet op zijn degelijkheid heeft onderzocht wordt verondersteld de levering conform de bestelling te hebben bevonden.
 • Indien de klant nalaat levering te nemen, begint de termijn van acht dagen te lopen vanaf het ogenblik van de ontvangst van een afleveringsnota, verzendingsdocument of gelijkwaardig, of bij gebrek hieraan bij ontvangst van de factuur.
 • Gedeeltelijke benutting van het geleverde heeft de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een gedeelte van de levering, geven de klant niet het recht tot afkeuring van het geheel. De leverancier behoudt zich het recht voor levering van goed uitgevoerd werk in de plaats van eventueel foutief werk.

Verantwoordelijkheid

 • De verantwoordelijkheid van de leverancier is beperkt tot de teruggave of gedeeltelijke teruggave van de prijs die hij heeft ontvangen voor het niet conforme gedeelte van het order. De leverancier wijst alle verdere verantwoordelijkheid af, zo ook voor alle schade toegebracht aan personen of goederen door geleverde of verkochte koopwaar.

Betaling

 • De leverancier heeft het recht een derde voorschot te vragen bij elke bestelling, een tweede derde kan gevraagd worden bij het order tot afdrukken en het saldo bij levering.
 • De factuur is betaalbaar in kontanten bij ontvangst, ter woonplaats van de leverancier. Wissels, cheques, mandaten, kwitanties, e.d. brengen hieraan geen afwijking.
 • De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling ten laste van de klant een interest op van 1% per maand. Nieuwe bestellingen worden vanaf dan enkel nog tegen betaling bij het plaatsen van een bestelling geleverd.
 • Wanneer de factuur onbetaald blijft gedurende vijftien dagen na de aangetekende zending van een aanmaning, zal de schuld bovendien worden verhoogd met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro.
 • Bij facturatie van één of meerdere leveringen, in mindering op een nog niet volledig geleverde bestelling, kan de klant er zich op beroepen om de betaling uit te stellen tot na de volledige levering.
 • Bij gemis van betaling van de factuur of één der facturen op de vervaldag, behoudt de leverancier zich het recht voor de onmiddellijke betaling te eisen van alle vorderingen die nog openstaan en iedere bestelling of lopend contract te vernietigen.
 • Indien op verzoek van de klant, de bestelling vernietigd wordt of de uitvoering geschorst, zal de facturatie geschieden op basis van het op dat ogenblik verrichte werk of stadium van uitvoering.

Bevoegdheid

 • Elk geschil dat ontstaat naar aanleiding van deze overeenkomst, kan alleen beslecht worden door de rechtbank van het gebied waarin de onderneming van de leverancier is gevestigd. Dit geldt evenzeer voor betwistingen in kortgeding. Wanneer de klant een natuurlijk persoon of rechtspersoon is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomsten beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de consument.